คู่มือ บริจาคร่างกายออนไลน์ ทำเองได้ง่ายที่บ้าน ได้บุญมหาศาล

ปัจจุบันมีการทำบุญหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ การให้ ถือเป็นการทำบุญที่ดีที่สุด และยิ่งไปกว่านั้น การบริจาคอวัยวะ หรือบริจาคร่างกายนั้น ยิ่งนับว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่สำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่กำลังเจ็บป่ ว ย

วันี้เรามีเ รื่ อ งดีมาแนะนำ สำหรับใครที่ต้องการบริจาคร่งกาย หรืออวัย วะ ซึ่งปัจจุบันสามารถทำได้ง่าย อยู่หน้าคอมฯ และกรอกรายละเอียดผ่านทางออนไลน์ได้เลย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บริจาคดวงตา
รู้ไหมว่าการบริจาคดวงตานี้เป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุด เพราะเขาจะใช้เพียง กระจกตาบาง ของเราเท่านั้น เพื่อต่อชีวิตที่มีคุณภาพให้กับคนที่เป็นแผลที่กระจกตา เป็นแผ ลติ ดเชื้ อ หรือกระจกตาโค้งผิดปกติ

เรียกได้ว่าทำน้อย แต่ได้มากจริง ใครที่อย า กบริจาคดวงตา มาดูกันเลยว่าต้องมีคุณสมบัติและขั้นตอนอะไรบ้าง

คุณสมบัติของผู้บริจาค
บริจาคได้ทุกเ พ ศ ทุกวัย
อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
คนที่สายตาสั้น สาย ไปสวรรค์าว หรือสายตาเอียงก็สามารถบริจาคได้

ขั้นตอนบริจาคดวงตาผ่านทางออนไลน์
คลิกไปที่เว็บไซต์ เพื่อกรอกแบบฟอร์มการขอบริจาคดวงตา ของสภากาชาดไทยคลิกที่นี่
เมื่อกรอกข้อมูลการบริจาคดวงตาเรียบร้อยแล้ว จะได้รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคดวงตา ภายใน 15 วัน ผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งจะส่งมาตามที่อยู่ที่เรากรอกไป เมื่อเราได้รับบัตรแล้ว ควรพกบัตรติดตัวไว้ และแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเ รื่ อ งบริจาคดวงตาไว้ในระหว่างมีชีวิต
เมื่อเราได้รับบัตรแล้ว ควรพกบัตรติดตัวไว้ และแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเ รื่ อ งบริจาคดวงตาไว้ในระหว่างมีชีวิต
หมายเหตุ : ภายหลังเสียชีวิตดวงตาจะเริ่มเสื่อมสภาพ และเน่าเปื่อย ดังนั้นเพื่อให้ดวงตามีสภาพดีที่สุด ญาติของผู้แสดงความจำนงควรโทรแจ้งศูนย์ทันที เพื่อให้ศูนย์ได้จัดเก็บดวงตาอย่างเร็วที่สุด ซึ่งควรจัดเก็บให้เรียบร้อยภายใน 6-8 ชั่ วโมง

บริจาคอวัยวะ
มาต่อกันที่การบริจาคอวัยวะกัน ซึ่งการบริจาคอวัยวะนี้ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ป่ ว ยระยะสุดท้าย ที่อวัยวะสำคัญไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เช่น หัวใจ, ตับ, ไต, ปอด, ตับอ่อน

การผ่า ตั ดปลูกถ่ายอ วัย วะเหล่านี้ให้พวกเขา ก็เท่ากับเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้ป่ ว ยในระยะสุดท้ายได้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมต่อไปนั่นเอง

คุณสมบัติของผู้บริจาค
ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และอวัยวะที่จะปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี
เสียชีวิตจากอาการสมอง ไปสวรรค์
ต้องไม่เป็นโ ร คติดต่อหรือโ ร คเรื้อรัง
ขั้นตอนการบริจาคอวัยวะ
ดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330” ซึ่งในแบบฟอร์มที่ให้ดาวน์โหลดจะมีจ่าหน้าซองไว้ให้แล้ว สามารถใช้จ่าหน้าซองในการส่งไปรษณีย์มาได้เลย
เมื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้รับข้อความแสดงความจำนงแล้ว ก็จะส่งบัตรประจำตัวมาให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ ภายใน 15 วัน
เมื่อได้รับบัตรแล้ว อย่าลืมกรอกชื่อ และรายละเอียดการบริจาคลงในบัตร เพื่อป้องกันการสูญหาย
หมายเหตุ : กรุณาเก็บบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้กับตัว หากสูญหายให้ติดต่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

บริจาคร่างกาย
การบริจาคร่างกายเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มาก สามารถสร้างประโยชน์เพื่อการศึกษา การวิจัย และการรั กษ าทางการแพทย์ เพราะการบริจาคร่างกายนี้ทำให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาร่างจนได้นำความรู้ที่ได้รับนั้นไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นต่อไป

ใครที่พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ให้ครั้งใหญ่ด้วยการให้ครั้งสุดท้ายในชีวิต เลื่อนลงมาอ่ า นคุณสมบัติและขั้นตอนการบริจาคร่างกายได้เลยค่ะ

คุณสมบัติของผู้บริจาค
เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือได้รับการยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ไม่เป็นโ ร คติดต่อร้ า ยแรง
ไม่เป็นผู้แม่ให้มาไม่ครบแขน ขา ลีบ ขดงอ จนเสียรูป
ไม่เคยผ่า ตั ดจนสูญเสียอวัยวะที่สำคัญไป

ขั้นตอนการบริจาคร่างกาย

  1. สำหรับการบริจาคร่างกายให้กับโรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์

ยื่นความจำนงผ่านช่องทางออนไลน์ที่ แบบฟอร์มอุทิศร่างการเพื่อการศึกษา การฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์ และการวิจัยทางการแพทย์ คลิกที่นี่
โรงพย าบาลจะส่งบัตรประจำตัวไปให้ภายใน 15-30 วัน

  1. สำหรับการบริจาคร่างกายให้กับโรงพย าบาลศิริราช

สามารถเข้าไปโหลด แบบฟอร์มการบริจาค ได้ที่นี่
กรอกข้อมูลให้ชัดเจน และส่งแบบฟอร์มพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว (เขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังของรูปถ่าย) แล้วส่งมาที่ “ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โรงพย าบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700” (เขียนมุมซองว่าบริจาคร่างกาย ระบุว่ารับบัตรทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้ง)
รอรับบัตรผู้บริจาค
หมายเหตุ : ควรแจ้งให้ สามี ภรรย า ทาย าท ญาติ ผู้ใกล้ชิด ให้ทราบไว้ เพื่อที่ผู้ที่ใกล้ชิดจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งย ากเลยใช่ไหม อยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้ ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกด้วย

สำหรับท่านใดมีความประสงค์ที่จะบริจาคก็สามารถทำได้ขั้นตอนต่างที่แนะนำได้เลย